โครงการก้าวแรกแห่งบ้านหลังใหม่สู่อ้อมใจหอพักนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินโครงการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้คณะกรรมการหอพักได้เกิดความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของตนเองก่อนการปฏิบัติหน้าที่จริง คณะกรรมการหอพักสามารถนำความรู้ที่ได้จากการสัมมนาไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้จริง
2 เพื่อการอำนวยความสะดวกให้แก่นักศึกษาใหม่ในระหว่างการรายงานตัวเข้าหอพัก การรายงานตัวเข้าหอพักของนักศึกษาใหม่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ นักศึกษาาที่เข้าร่วมกิจกรรมเกิดความรู้สึกอิ่มใจที่ได้มีส่วนร่วมในการทำบุญให้แก่พระสงฆ์ และต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้ทุกๆ ปี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อกิจกรรมทำบุญหอพัก
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน-ทำบุญหอพัก
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาใหม่ต่อการรับรายงานตัว
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลประเมิน-รายงานตัวเข้าหอพัก
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2565  - 29/07/2565 17/06/2565  - 10/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ