โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
กองส่งเสริมศิปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัด พิธีไหว้ครูดนตรีไทยและนาฏศิลป์ ไหว้ครูครอบครูดนตรีไทยขึ้นในวันที่ 8 กรกรฎาคม 2565 ได้ร่วมกันสืบสานประเพณีที่สืบทอดกัน มาแต่โบราณ นำมาซึ่งความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ตนเองในภายภาคหน้า เกิดศิริมงคลและเป็นการอำนวยอวยพรให้แก่ลูกศิษย์ที่ใช้วิชาชีพดนตรีนาฏศิลป์เลี้ยงตนเองและครอบครัว ประกอบกับเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่สืบทอดกันมาแต่บรรพบุรุษ เพื่อเป็นการถ่ายทอดประเพณีอันดีงามให้คงอยู่สืบไป และได้มีการเผยแพร่กิจกรรมในรูปแบบ online ให้ผู้ที่สนใจสามารถเข้าร่วมได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ได้ยกย่อง อนุรักษ์ และรักษา ประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ให้ยืนยงต่อไป ได้ยกย่อง อนุรักษ์ และรักษา ประเพณีอันเป็นวัฒนธรรมอันดีของไทยไว้ให้ยืนยงต่อไป
2 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ฝึกหัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีไหวค้รูตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบติกันมา ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา ประชาชนที่สนใจที่จะเรียนรู้ฝึกหัดดนตรีไทยและนาฏศิลป์ได้เข้าร่วมพิธีไหวค้รูตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ได้ปฏิบติกันมา
3 เพื่อสร้างความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันระหว่างนักศึกษา ที่มีความสามารถหรือสนใจด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์ สร้างความเป็นน้ำหน่ึงใจเดียวกันระหว่างนักศึกษา ที่มีความสามารถหรือสนใจด้านดนตรีไทยนาฏศิลป์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการไหว้ครูนาฏศิลป์ ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรมต่อการแสดงออกในทางสร้างสรรค์และเผยแพร่ศิลปวัฒนธรรม เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
2. จำนวนองค์ความรู้ด้านศิลปและวัฒนธรรมที่ได้เผยแพร่
เชิงปริมาณ องค์ความรู้ 2 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 30 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 31/08/2565 08/07/2565  - 08/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ