โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ

วันที่ 12 สิงหาคมของทุกปี เป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ได้กำหนดให้เป็นวันแม่แห่งชาติ เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงมีพระเมตตาต่อพสกนิกรชาวไทยทุกหมู่เหล่่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้จึงได้จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ขึ้น เพื่อให้ผู้บริหาร บุคลากรและนักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสืบทอดขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามและได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกให้บุคลากร นักศึกษาได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 2. เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน“วินัยดี” ซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน“วินัยดี” ซื่อสัตย์สุจริต หลีกเลี่ยงอบายมุข มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตสำนึกที่ดี
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหา มหาราชินี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 0.00
2. ความพึงพอใจในภาพรวมและรูปแบบของการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/08/2565  - 31/08/2565 01/08/2565  - 31/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ