โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันคล้ายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 แห่งราชวงศ์จักรี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดกิจกรรมเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ร่วมกันประกอบความดี ทำนุบำรุงศาสนา ถ่ายทอดศิลปวัฒนธรรม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติแด่พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 69 พรรษา ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ แสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
2 2. เพื่อส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ส่งเสริมและปลูกจิตสำนึกด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับบุคลากรและนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้
3 3. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน“เลิศน้ำใจ” มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เอืออาทรต่อผู้อื่น อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์ ส่งเสริมและสนับสนุนการผลิตบัณฑิตให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ด้าน“เลิศน้ำใจ” มีจิตสาธารณะ มีความเสียสละ เอืออาทรต่อผู้อื่น อาสาพัฒนาและบำเพ็ญประโยชน์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10 ประจำปี 2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสำนึกในด้านจิตอาสาและการเสียสละการทำงานเพื่อสังคม
เชิงปริมาณ ระดับ 3.5 0.00
2. ความพึงพอใจในภาพรวมและรูปแบบของการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 500 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 31/07/2565 01/07/2565  - 31/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ