โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
วันอังคารที่ 7 มิถุนายน 2565 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดพิธีวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรมภาคเหนือ ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจาก ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธานในพิธี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี นำคณะผู้บริหาร ผู้แทนคณาจารย์ บุคลากร พร้อมด้วย ดร.สมชาย เขียวแดง นายกสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ในฐานะผู้แทนศิษย์เก่าทั่วประเทศ และผู้แทนองค์กรนักศึกษาร่วมพิธีบรวงสรวงพระพิรุณทรงนาค ต่อด้วยพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์คุณพระช่วงเกษตรศิลปการ “บิดาเกษตรแม่โจ้” ผู้บุกเบิกก่อตั้งแม่โจ้ จนมีคำกล่าวที่ว่า “ไม่มีพระช่วงฯ ไม่มีแม่โจ้” ซึ่งในแม่โจ้ปีนี้ครบรอบ 88 ปี โอกาสนี้ คุณขุมทรัพย์ โลจายะ (หลาน) ทายาทคุณพระช่วงฯ ให้เกียรติเข้าร่วมพิธี พร้อมทั้งมอบเงินสมทบเข้ากองทุนพระช่วงเกษตรศิลปะการ และคุณหญิงช่วงเกษตรศิลปการ(สำอาง โลจายะ) จำนวน 300,000 บาท นอกจากนั้นยังได้รับเกียรติจากนายศิวะ ธมิกานนท์ นายอำเภอสันทราย พตอ.สัมพันธ์ ศิริมา ผกก.สภ.แม่โจ้ ร่วมวางพวงมาลา จากนั้นมีพิธีทำบุญทางศาสนาเพื่อร่วมรำลักถึงความเป็นมาของแม่โจ้ และในช่วงบ่ายมีพิธีสมโภชหอระฆังสถานที่สำคัญเชิงของมหาวิทยาลัย โดยศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55 นำโดย ดร.ทองเรียน บัวจูม ได้ระดมทุนศิษย์เก่าแม่โจ้รุ่น 55 และรุ่นต่างๆมาบูรณะหอระฆังที่มีสภาพทรุดโทรมให้กลับมาสวยงามพร้อมจัดตกแต่งสถานที่ให้สวยงาม ในพิธีได้เชิญ ดร.อำนวย ยศสุข นายกสภามหาวิทยาลัยเป็นประธานพร้อมอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัยและศิษย์เก่าแต่ละรุ่นร่วมพิธี ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการระลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและบุญคุณครู อาจารย์ที่ล่วงลับ เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการระลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและบุญคุณครู อาจารย์ที่ล่วงลับ โดยมีทายาทคุณพระช่วง คุณขุมทรัพย์ โลจายะ บุคลากร นักศึกษา ศิษย์เก่า ร่วมวางพวงมาลาและรำลึกถึงผู้ก่อต้ังมหาวิทยาลัย
2 เพื่อเป็นการรักษารากเหง้า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงสืบต่อไป เพื่อเป็นการรักษารากเหง้า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงสืบต่อไป โดยมีผู้บริหาร ศิษย์เก่าทั่วประเทศเข้าร่วมงาน
3 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย ศิษย์เก่าแม่โจ้ นักศึกษาเข้าร่วมและมีการร้องเพลงประจำมหาวิทยาลัย เพื่อเป็นการสร้างความผูกพัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พิธีบวงสรวงสิ่ิงศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : พิธีวางพวงมาลา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คน 150 0.00
2. ระดับความผูกพันของศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : พิธีทางศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/05/2565  - 10/06/2565 28/05/2565  - 10/06/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ