โครงการทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนฝึกหัดครูประถมกสิกรรม ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการแสดงออกถึงการระลึกถึงการก่อตั้งมหาวิทยาลัยและบุญคุณครู อาจารย์ที่ล่วงลับ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเป็นการรักษารากเหง้า อัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย และรักษาประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม ให้คงสืบต่อไป ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อเป็นการสร้างความผูกพันระหว่างศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : พิธีบวงสรวงสิ่ิงศักดิ์สิทธิ์ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : พิธีวางพวงมาลา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ คน 150 0.00
2. ระดับความผูกพันของศิษย์เก่า นักศึกษาปัจจุบันกับมหาวิทยาลัย
เชิงคุณภาพ ระดับ 3 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : พิธีทางศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 150 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/05/2565  - 10/06/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ