โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ครั้งที่ 1/2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา 2.เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบแผนการทำงานขององค์กรนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบถึงนโยบายและแผนการดำเนินงานกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนแผนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปี2565 ไม่น้อยกว่า 15 แผน
เชิงปริมาณ จำนวน 15 0.00
2. ระดับความพึงพอใจโดยรวมของการจัดทำโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 3.51 0.00
3. กลุ่มผู้เข้าร่วมโครการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/03/2565  - 25/04/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ