โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนสู่โลกอาชีพ (ปัจฉิมนิเทศสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4) คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินงาน
? ผลการดำเนินงานในภาพรวม
การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ (กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ) ประจำปี 2564 ในครั้งนี้ คณะพัฒนาการท่องเที่ยวได้เตรียมการดำเนินโครงการ การดำเนินโครงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเข้ารับการศึกษาและออกสู่โลกอาชีพ ได้เตรียมการดำเนินโครงการในปัจจุบันปัญหาการหางานทามีความเข้มข้นของการแข่งขันในตลาดแรงงาน ภาวะเศรษฐกิจ ทาให้การลงทุนน้อยลง และมีความเป็นไปได้ว่าจะมีการชะลอการรับพนักงาน พร้อมกับอาจมีการเลิกจ้าง ดังนั้นตลาดแรงงานจึงเป็นตลาดของผู้รับสมัครที่จะคัดเลือกเฉพาะคนที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติตรงกับ ความต้องการเข้าทางาน การหางานจึงยากกว่าเดิมหลายเท่า
การเตรียมความพร้อมก่อนสมัครงานเป็นสิ่งจาเป็นจะต้องเริ่มตั้งแต่ก่อนจบการศึกษา ซึ่งปัจจุบัน ในแต่ละปีจานวนผู้จบการศึกษาทั่วประเทศรวมทั้งผู้ที่ตกงานค้างจากปีก่อน ๆ ที่ยังไม่ได้งานทามีจานวน มากขึ้นเรื่อยๆ และความเชื่อที่ว่าเรียนเก่งหรือเรียนดีแล้วจะหางานง่ายนั้นอาจจะไม่เป็นจริงเสมอไป ซึ่งในยุคปัจจุบันการรับคนเข้าทางานในทุกวันนี้จะพิจารณาสิ่งอื่น ๆ ประกอบด้วย เช่น บุคลิกภาพ ความคล่องตัว ความอดทน ความเป็นคนมีปฏิภาณไหวพริบ เป็นต้น การเตรียมความพร้อมของผู้สมัครงานก่อนไปพบนายจ้างจึงเป็นสิ่งที่ดีและควรทา เข้าทานองที่ว่า "ฟอร์มดี มีชัยไปกว่าครึ่ง" ผู้หางานเปรียบเสมือนเซลล์แมนหรือเซลล์วูแมน โดยผู้หางานจาเป็นจะต้องมีเทคนิคและมีวิธีการต่างๆ ที่จะทาให้ผู้ซื้อสินค้า (นายจ้าง) พร้อมที่อยากจะได้สินค้า (ผู้สมัครงาน) เอาไว้ ดังนั้นการเตรียมความพร้อม จึงเป็นการสร้างโอกาสให้กับผู้สมัครงานให้มีโอกาสที่จะได้งานมากขึ้น จึงได้เรียนเชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยายพิเศษในหัวข้อ “Future Skill x New Career Thailand : โครงการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Reskill/Upskill/ Newskill)” และหัวข้อ “Future of Work Trends in 2022 The new era of humanity : Second Job ทางเลือกของคนรุ่นใหม่” โดย วิทยากรพิเศษ ดร.กรกนก หงส์นวล โดยจัดกิจกรรมผ่านระบบการประชุมออนไลน์

- ผลการบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน/ การวิจัย/ การบริการวิชาการแก่สังคม/
การทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
การบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสาธารณะ เป็นการสร้างรากฐานทางด้านจิตใจที่ดีแก่นักศึกษา ซึ่งเป็นอนาคตของประเทศไทย ให้เรียนรู้ถึงแบ่งปัน การให้ และการมีเมตตาได้เป็นอย่างดี เป็นกิจกรรมนอกหลักสูตรที่ปลูกฝังให้นักศึกษาได้ คิด วิเคราะห์ ไตร่ตรอง ถึงระบบการทำงานเป็นทีม ได้เป็นอย่างลึกซึ้ง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การประกอบอาชีตสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา ได้รับการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาก่อนก้าวเข้าสู่การประกอบอาชีพก่อนสำเร็จการศึกษา จากคณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการได้รับการเตรียมความพร้อมก่อนสำเร็จการศึกษาและเข้าสู่การประกอบอาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/03/2565  - 23/03/2565 23/03/2565  - 23/03/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ