โครงการสืบสานป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การจัดโครงการดำหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส ประจำปี 2565 กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม ได้ดำเนินการภายใต้สถานการณ์การควบคุมโรคโควิด-19 โดยมีการเว้นระยะห่างและจำกัดผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งได้รับความร่วมมือจากบุคลากร หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยและได้รับการสนับสนุนงบประมาณการจัดงานจากกองทุนสวัสดิการของมหาวิทยาลัยในการดำเนินงาน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นการนอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาและภูมิปัญญาท้องถิ่นให้คงอยู่ในสังคมไทยตลอดไป
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา บุคลากรได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของล้านนา นักศึกษา บุคลากรได้เรียนรู้และร่วมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมืองของล้านนา จำนวน 300 คน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมดำหัวผู้อาวุโสและอธิการบดี
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการที่ได้ร่วมสืบสานและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ป๋าเวณีปึ๋ใหม่เมือง
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล 15/04/2565  - 22/04/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ