โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาด้านศิลปวัฒนธรรมกิจกรรมประกวดดนตรีและการแสดงพื้นบ้าน ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การแข่งขันประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและคลิปการแสดงพื้นบ้าน 4 ภาค “รวมศิลป์ แผ่นดินสยาม” รวมศิลป์ไทย ไร้ขีดจำกัด รางวัลถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยคณะ"ช่ออินทนิล"มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเยาวชน ประเภทคลิปการแสดงพื้นบ้าน ณ โรงละครเคแบงก์สยามพิฆเนศ กรุงเทพมหานคร

รับชมลิงก์คลิปการแสดง คณะ"ช่ออินทนิล"มหาวิทยาลัยแม่โจ้ https://www.youtube.com/watch?v=8rWrXPa3WQk
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อสนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม สนองพันธกิจของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
2 เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ได้ส่งเสริมและสนับสนุนให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียนการสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ
3 เพื่อส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับการเรียนแนวใหม่ สำหรับศตวรรษที่ 21 ได้ส่งเสริมศักยภาพนักศึกษาในการแสดงออกถึงทักษะและความสามารถในการแข่งขันให้สอดรับกับการเรียนแนวใหม่ สำหรับศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมการประกวดคลิปดนตรีพื้นบ้านและการแสดงพื้นบ้าน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนองค์ความรู้ที่ใช้ในการสร้างสรรค์ผลงานในการประกวด
เชิงปริมาณ องค์ความรู้ 3 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้ได้รับการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านศิลปวัฒนธรรมด้านการแสดงพื้นบ้าน เพื่อฝึกซ้อมเตรียมความพร้อมในการประกวด เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/03/2565  - 20/04/2565 20/03/2565  - 20/04/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ