โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สภาเป็นองค์กรที่พิทักษ์สิทธิ์และสวัสดิการของนักศึกษารวมไปถึงหน้าที่ในการพิจารณาโครงการและตรวจสอบงบประมาณขององค์กรนักศึกษา ซึ่งทางสภานักศึกษาได้จัดการดำเนินงานจัดทำโครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษาครั้งที่3(การสรุปผลการดำเนินงานครึ่งปีหลัง) ประจำปี2564 สำเร็จลุล่วงไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ ที่ทางผู้นำนักศึกษาแต่ละอองค์กรได้นำเสนอผลการดำเนินงานตลอดวาระการทำงานที่ได้จัดทำโครงการขึ้น ซึ่งเป็นผลดีต่อนักศึกษาที่จะได้ทราบถึงข้อมูลการทำงานขององค์การนักศึกษา สภานักศึกษา และสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อสรุปผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้จัดทำโครงการได้ทราบถึงผลการทำงานและสรุปผลเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการทำงานครั้งต่อไป
2 2.เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา นักศึกษาได้ทราบถึงผลการทำงานแต่ละโครงการขององค์กรนักศึกษารวมถึงการบริหารงานและการจัดการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1.องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการแถลงนโยบายดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปประเมินผลการทำงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่งประจำปีการศึกษา 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน ให้เป็นไปตามหลักการทำงานแบบ PDCA 2.นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้ทราบถึงผลการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินงานโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ.pdf
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ระดับของความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามแผนขององค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีหลัง) เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. จำนวนแผนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2565 (ครึ่งปีหลัง) จำนวน 15 แผน
เชิงปริมาณ จำนวน 15 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
16/02/2565  - 15/03/2565 16/02/2565  - 15/03/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ