โครงการ Econ Zero Waste ปี 4 และพัฒนาสำนักงานสีเขียว คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อรณรงค์การลดปริมาณขยะในองค์กรด้วยหลักการ 3Rs ในปีงบประมาณที่ผ่านๆ มา ได้มีการจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์ เพื่อรณรงค์การลดประมาณขยะโดยการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง ได้แก่ ขยะทั่วไป ขยะรีไซเคิลและอินทรีย์ เป็นต้น
2 เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมของบุคลากรในการลดปริมาณขยะในองค์กร มีการจัดกิจกรรมอบรมเพื่อให้ความรู้การบริหารจัดการขยะและประกวดการคัดแยกขยะ ให้แก่ บุคลากรและนักศึกษา
3 เพื่อพัฒนาระบบและกลไกในการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ปริมาณของเสียที่นำกลับมาใช้ประโยชน์จากปริมาณของเสียทั้งหมด เชิงปริมาณ ร้อยละ 50 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ผลการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. คะแนนการประเมินสำนักงานสีเขียวภายใน ตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2565
เชิงปริมาณ ร้อยละ 90 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2564  - 30/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ