โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปีการศึกษา 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาได้ทราบถึงนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อให้นักศึกษาได้มีการปรับตัว ทัศนคติ และทราบแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับฟังโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์ มีขวัญกำลังใจในการศึกษาเล่าเรียน และทราบถึงนโยบาย แนวทางในการจัดการเรียนการสอนของคณะเศรษฐศาสตร์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดนโยบาย หลักการและแนวทางในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดความรู้การปรับตัว ทัศนคติ และแนวทางในการดำเนินชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยให้นักศึกษาใหม่
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(200 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/07/2565  - 01/07/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ