โครงการวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ จัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2564 เพื่อน้อมรำลึกถึง “พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย” ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชบรมวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

วันสหกรณ์แห่งชาติ ตรงกับวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ของทุกปี กำหนดขึ้นเพื่อเป็นการร่วมสักการะ พระราชบรมวงศ์เธอพระองค์เจ้ารัชนีแจ่มจรัส กรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ พระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย โดยในปีนี้ได้รับเกียรติจาก นายสุริยะ คำปวง สหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งกล่าวสดุดีเทิดพระเกียรติพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย และได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงาน ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมวางพวงมาลาสักการะหลายหน่วยงาน อาทิ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่, สมาคมเศรษฐศาสตร์สหกรณ์แห่งประเทศไทย, ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสาขาจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ที่ 7, สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์เชียงใหม่, สันนิบาตสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่ ผู้บริหารและตัวแทนหน่วยงานของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ต่าง ๆ จำนวน 16 สหกรณ์

วันสหกรณ์แห่งชาติในปีนี้ มีเฉพาะกิจกรรมการวางพวงมาละสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย การรำเทิดพระเกียรติเท่านั้น โดยงดการจัดนิทรรศการ และจำหน่ายสินค้าราคาถูกจากขบวนการสหกรณ์ ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ยังคงสูงอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับมหาวิทยาลัยเห็นควรให้มีการจำกัดจำนวนการรวมตัวของบุคลากรภายในพื้นที่ เพื่อเป็นการเฝ้าระวัง ป้องกัน และลดโอกาสเสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ คณะเศรษฐศาสตร์ จึงได้ออกประกาศมาตรการการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ประจำปี 2565 วันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ณ ลานพระอนุสาวรีย์พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยให้ผู้เข้าร่วมงาน ปฏิบัติตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ตามที่กระทรวงสาธารณสุข และศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 กำหนด โดยจะต้องล้างมือด้วยเจลหรือสเปรย์แอลกอฮอล์ ก่อนเข้าร่วมงาน และสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า เมื่อเข้ามาในบริเวณงาน โดยจะต้องสวมให้ถูกวิธีตามที่กระทรวงสาธารณสุขแนะนำ เพื่อลดความเสี่ยงจากการติดเชื้อ และเพื่อป้องกันมิให้เกิดสภาวะที่ไม่ถูกสุขลักษณะ ซึ่งจะเป็นสาเหตุให้โรคแพร่ออกไปจนเกิดการระบาดเป็นวงกว้างในพื้นที่ พร้อมทั้งติดตามข่าวสาร และปฏิบัติตามคำสั่ง รวมถึงประกาศจากคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่อย่างใกล้ชิด
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ร่วมวางพวงมาลา เพื่อถวายสักการะพระบิดาแห่งการสหกรณ์ไทย ในวันเสาร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565
2 เพื่อสร้างวัฒนธรรมที่ดีงามแก่คณะเศรษฐศาสตร์ สร้างวัฒนธรรมด้านการเชิดชูผู้ก่อตั้งการสหกรณ์ไทย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้บริหารมหาวิทยาลัย บุคลากร และนักศึกษา คณะเศรษฐศาสตร์ รวมถึงขบวนการสหกรณ์ ได้ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ์ และร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสหกรณ์ไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. กลุ่มเป้าหมายภายในที่เข้าร่วมโครงการ (50 คน) เชิงปริมาณ ร้อยละ 70 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/02/2565  - 26/02/2565 26/02/2565  - 26/02/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ