โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (65-1.1.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการการบริโภค การใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเข้ารับการประเมินสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดโครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้จากการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจต่อสภาพแวดล้อมและบรรยากาศในการทำงานของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. โครงการบรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 70 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/01/2565  - 30/09/2565 02/02/2565  - 23/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ