โครงการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม (65-2.8.5)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์หลักสูตรการเรียนการสอนของคณะ ทั้งในระดับปริญญาตรีและระดับปริญญาโท ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อเผยแพร่ผลงาน กิจกรรม และข้อมูลข่าวสารของคณะให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อเป็นการสร้างเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพ ยังไม่มีข้อมูล
4 4. เพื่อสร้างการรับรู้และเข้าใจกิจกรรมการเรียนการสอนของทางคณะฯให้กับกลุ่มเป้าหมาย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการประชาสัมพันธ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าถึงและได้รับข้อมูลข่าวสารการประชาสัมพันธ์ของคณะ
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/02/2565  - 30/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ