โครงการแข่งขัน E-sport MJU Tournament 2021
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อบูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และสร้างปฏิสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อให้นักศึกษาได้เข้าร่วมแสดงทักษะความสามารถด้านการแข่งขันกีฬาประเภท E-sport ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : 1. นักศึกษาได้เข้าร่วมกิจกรรมการแข่งขัน E-sport และได้รับการส่งเสริมทักษะกระบวนการทำงานร่วมกันภายในหมู่คณะ ตลอดจนเชื่อมต่อความสัมพันธ์อันดีและระหว่างนักศึกษาด้วยกัน 2. ได้ตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขัน E-sport ในระดับมหาวิทยาลัยหรือการแข่งขัน E-sport ระดับภูมิภาค
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. - ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. - ระดับความคิดเห็นของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการส่งเสริมทักษะการทำงานร่วมกัน การบูรณาการการทำงาน และการเชื่อมความสัมพันธ์นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. - ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการเข้าร่วมแสดงความสามารถในการแข่งขันทักษะทางด้านกีฬา E-sport
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/01/2565  - 01/03/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ