โครงการการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ (ToBiz Internship)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยจะเลื่อนไปจัดในปีงบประมาณถัดไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
2 เพื่อชี้แนะแนวการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงาน ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
3 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด personal well-being รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา ไม่ได้จัดโครงการ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการได้รับการพัฒนาทักษะด้านการเป็นผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการผ่านการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. นักศึกษาที่ผ่านการประเมินจากสถานประกอบการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/04/2565  - 31/08/2565 03/08/2565  - 03/08/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ