โครงการการพัฒนาทักษะการจัดการงานชมรมนักศึกษา (ToBiz Club)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
6.1 We Teach (ToBiz Tutor/พี่สอนน้อง)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 30 คน
วันจัดกิจกรรม : 29 กันยายน 2564
สถานที่จัดกิจกรรม : ระบบออนไลน์ Microsoft Teams

6.1.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We Teach (ToBiz Tutor/พี่สอนน้อง) มีเป้าหมายเพื่อให้เกิดความมั่นใจก่อนสอบ ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 29 กันยายน 2564 นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ธงชัย คัพเลอร์ ติวรายวิชา TB230 Marketing of Tourism and Hospitality Industry ให้แก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 และรายวิชา สต 300 สถิติทั่วไป
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีผู้เข้ารับการติววิชา TB230 Marketing of Tourism and Hospitality Industry จำนวน 10 คน และไม่มีผู้เข้ารับการติววิชา สต 300 สถิติทั่วไป เนื่องจากรูปแบบการเรียนการสอนของรหัส 63 รหัส 64 ไม่เหมือนกันโดยการเรียนการสอนของรุ่นพี่เป็นภาษาอังกฤษ ส่วนของรุ่นน้องเป็นภาษาไทย หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์โควิด-19 ทำให้อาจารย์ผู้สอนปรับการสอบกลางภาค เป็นสอบย่อย ทำให้ไม่สามารถจัดการติวในช่วงเวลาก่อนสอบกลางภาคได้เหมือนปีที่ผ่านมา ชมรมติวจึงนำไปปรับปรุงการให้บริการในครั้งต่อไป
6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับดีมาก ไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80

6.1.3 สรุปผลการประเมิน
ความสำเร็จของกิจกรรมสามารถอธิบายได้ในรายงานผลโครงการที่แนบมาท้ายนี้

6.2 ToBiz Volunteer
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย : นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2 - 3
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย : 90 คน
วันจัดกิจกรรม : 29 มีนาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม : อุทยานแห่งชาติแม่ตะไคร้ พื้นที่ที่ทำการหน่วยพิทักษ์แม่ตะไคร้ 6 (แม่แฝก) ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่

6.2.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม ToBiz Volunteer มีเป้าหมายเพื่อ ส่งเสริมให้นักศึกษามีจิตสาธารณะและจิตบริการ และเพื่อส่งเสริมทักษะการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 - 4 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 30 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และรักษาพื้นป่าต้นน้ำร่วมกับเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติ แม่ตะไคร้ รวมทั้งจัดทำแนวกันไฟ เพื่อป้องกันไฟป่า
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้รู้จักให้และเข้าใจถึงความสำคัญของ สิ่งแวดล้อม ที่ส่งผลต่อการประกอบธุรกิจการท่องเที่ยวและบริการ
6.2.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนนักศึกษาร่วมกิจกรรมร้อยละ 80
6.2.3 สรุปผลการประเมิน
มีจำนวนนักศึกษาเข้าร่วม 30 คน คิดเป็นร้อยละ 33.33 แสดงให้เห็นว่าไม่เป็นไปตามเป้าหมาย เนื่องจากสถานการณ์โควิด 19 ทำให้ผู้เข้าร่วมมีจำนวนน้อย

6.3 The Clinic
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 – 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :132 คน
วันจัดกิจกรรม :1 มิถุนายน 2564 และ 22 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :ระบบออนไลน์ Microsoft Teams

6.3.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม The Clinic มีเป้าหมายเพื่อให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิต ความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษา และการหางานทำ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา
1. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 1 มิถุนายน 2564 ปีการศึกษา 2564/2
2. กิจกรรมพบอาจารย์ที่ปรึกษา วันที่ 22 ธันวาคม 2564 ปีการศึกษา 2564/2
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1 - 4 มีจำนวน 132 คน ร้อยละ 80 โดยได้ดำเนินกิจกรรมเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา รวมทั้งให้บริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน การใช้ชีวิต ความก้าวหน้าในการสำเร็จการศึกษา และการหางานทำ โดยอาจารย์ที่ปรึกษาแก่นักศึกษาในที่ปรึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาทราบเกี่ยวกับกฎระเบียบด้านวิชาการ ได้ทำความรู้จักอาจารย์ ช่องทางการเข้าถึงอาจารย์ และมีความเข้าใจถึงเป้าหมายในการเรียน และสามารถวางแผนเตรียมความพร้อมให้กับตัวเองได้

6.3.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
6.3.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาเข้าร่วมเต็มจำนวนทุกชั้นปี คือ 132 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6.4 We Talk (ToBiz Talk)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม : ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1 – 4
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :50 คน
วันจัดกิจกรรม :19 พฤศจิกายน 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :ระบบออนไลน์ Zoom

6.4.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We Talk (ToBiz Talk) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และจุดประกายความคิดสร้างสรรค์ โดยมีการจัดกิจกรรมหัวข้อบรรยายเรื่อง "Influencer กับการท่องเที่ยว"โดย คุณจ๊อบ นิธิ สมุทรโคจร เจ้าของรายการสมุดโคจร กรรมการผู้จัดการ บริษัท สานฟ้า จำกัด ผ่านออนไลน์วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 - 16.00 น.
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 45 คน กิจกรรมนี้ทำให้นักศึกษาได้ความรู้เรื่อง 1) วัฏจักรชีวิตของแหล่งท่องเที่ยว 2) การทำการตลาด จะเห็นได้ว่าการบรรยายหัวข้อนี้ทำให้ผู้เรียนเห็นมุมมองการจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวทั้งปัจจัยความสำเร็จและล้มเหลว นักศึกษาสะท้อนถึงความต้องการเรียนรู้การทำตลาดออนไลน์ในกิจกรรม ToBiz Talk ครั้งต่อไป
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาเปิดมุมมองใหม่ข้ามศาสตร์ในเรื่องการอนุรักษ์พื้นที่ด้วยการท่องเที่ยวโดยชุมชน

6.4.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนนักศึกษาเข้าร่วมร้อยละ 80
6.4.3 สรุปผลการประเมิน
มีนักศึกษาเข้าร่วม 45 คน คิดเป็นร้อยละ 90

6.5 We TECH (IT1)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 1
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :35 คน
วันจัดกิจกรรม :15 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :ผ่าน Microsoft Teams

6.5.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We TECH (IT1) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงานมีการจัดกิจกรรมการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT 3 ชั้นปีตามระดับ YLOs IT 1 : Rally @ Libraryวันที่ 15 ตุลาคม 2564 เวลา 13.00 -16.00 น. อบรมแบบ Hybrid (Onsite และผ่าน Microsoft Teams)
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 32 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ได้รู้จักห้องสมุด และระบบสารสนเทศที่จำเป็นในการเรียนในมหาวิทยาลัย
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษารู้จักบริการของห้องสมุด และสามารถสืบค้นแหล่งข้อมูลเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

6.5.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

6.5.3 สรุปผลการประเมิน
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 32 คน คิดเป็นร้อยละ 91.43

6.6 We TECH (IT2)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รักธิดา ศิริ พิทักษ์กิจนุกูร
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 2
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :34 คน
วันจัดกิจกรรม :14 ตุลาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :ผ่าน Microsoft Teams
6.6.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม TECH (IT2) มีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้นักศึกษามีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิตรวมทั้งก่อให้เกิด personal well-being ส่งเสริมการเรียนรู้ และการจ้างงาน มีการจัดกิจกรรมในรูปแบบการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้าน IT ชั้นปีตามระดับ YLOs คือ IT 2 : IT for Tourism Marketing: Design and Practice วันที่ 14 ตุลาคม 2564 เวลา 12.00-15.00 น. อบรมแบบ Hybrid (Onsite และผ่าน Microsoft Teams)
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 2 มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 34 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรม เพื่อให้นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สามารถนำเอาโปรแกรมที่เรียนออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ได้
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่านักศึกษาสามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์เพื่อใช้ในการออกแบบสินค้าของที่ระลีกเพื่อใช้ในวิชาการตลาดได้ รวมถึงการออกแบบเมนูในรายวิชาการจัดการอาหารและเครื่องดื่ม เป็นต้น

6.6.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
จำนวนสื่อที่ผลิต จำนวน 5 ชิ้น

6.6.3 สรุปผลการประเมิน
นักศึกษาสามารถผลิตสื่อการประชาสัมพันธ์ได้จำนวน 5 ชิ้น

6.7 We TECH (IT3)
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :อาจารย์ ดร.สวิชญา ศุภอุดมฤกษ์
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 3
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :26 คน
วันจัดกิจกรรม :11 ธันวาคม 2564
สถานที่จัดกิจกรรม :ผ่านโปรแกรม MS Team

6.7.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม We TECH (IT3) มีเป้าหมายเพื่อเสริมทักษะการใช้ IT เพื่อการจัดการงานเอกสาร การคำนวณ และการเตรียมงานนำเสนอแบบมืออาชีพ ซึ่งมีวิทยากร คือ คุณนัยเนตร ขาวงาม
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือ นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยวชั้นปีที่ 2 จำนวน 35 คน และชั้นปีที่ 3 จำนวน 26 คน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 61 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการใน 3 หัวข้อ ได้แก่ 1) การใช้ Microsoft Word เพื่อการจัดการรายงานอย่างมืออาชีพ 2) การใช้ Microsoft Excel เพื่อการจัดการคำนวณอย่างมืออาชีพ และ 3) การใช้ Microsoft PowerPoint โดยมีวิทยากรเป็นศิษย์เก่าคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งมีประสบการณ์ด้านงานเอกสารและการวิจัยอย่างเชี่ยวชาญ คือ คุณนัยเนตร ขามงาม ซึ่งได้ถ่ายทอดความรู้และทักษะในการจัดการงานเอกสารอย่างมืออาชีพให้กับนักศึกษา โดยมีโจทย์ตัวอย่างให้ฝึกปฏิบัติตาม เพื่อการจัดการเตรียมงานนำเสนออย่างมืออาชีพ เพื่อพัฒนาทักษะให้นักศึกษาสามารถนำไปใช้ในการเรียน และเตรียมพร้อมสำหรับออกฝึกปฏิบัติงาน รวมถึงการทำงานในอนาคต
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาสามารถพัฒนาทักษะผ่านการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการดังนี้
1) จัดการกับเล่มรายงานโดยใช้ฟังชั่นอัตโนมัติของ MS Word ที่หลากหลายได้ เช่น การจัดหน้ากระดาษ การใส่ข้อความอัตโนมัติ และการจัดทำสารบัญอัตโนมัติ
2) สามารถใช้ MS Excel ในการคำนวณโดยใช้สูตรและคัดลอกสูตร จัดการข้อมูลและจัดทำกราฟได้
3) สามารถใช้ MS PowerPoint ในการจัดเตรียมงานนำเสนอได้อย่างรวดเร็วและมีคุณภาพได้

6.7.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมร้อยละ 80
6.7.3 สรุปผลการประเมิน
มีนักศึกษาชั้นปีที่ 3 เข้าร่วมจำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100

6.8 ToBiz Career Day
ผู้รับผิดชอบกิจกรรม :อาจารย์อรุณโรจน์ พวงสุวรรณ
กลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว ชั้นปีที่ 4 ผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว
จำนวนกลุ่มเป้าหมาย :นักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน ผู้ประกอบการ 5 คน
วันจัดกิจกรรม :28 มีนาคม 2565
สถานที่จัดกิจกรรม :ออนไลน์ผ่านโปรแกรม Microsoft Team
6.8.1 ผลการดำเนินงานในภาพรวม
กิจกรรม ToBiz Career Day มีเป้าหมายเพื่อให้ได้ความรู้และเกิดความมั่นใจก่อนสมัครงาน
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มีจำนวนทั้งสิ้น 26 คน และ โดยได้ดำเนินกิจกรรมเสวนา เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับทักษะที่จำเป็นในการสมัครงานในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษามีความสนใจและพึงพอใจกับกิจกรรมเป็นอย่างมาก สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการสมัครงานและมีกำลังใจ
6.8.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1) มีนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ผู้เข้าร่วม ร้อยละ 80
2) มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม ร้อยละ 80
6.8.3 สรุปผลการประเมิน
1) มีผู้เข้าร่วมนักศึกษาชั้นปีที่ 4 จำนวน 26 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2) มีผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวเข้าร่วม จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 80


ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ตลอดชีวิต เป็นไปตามแผน โดยนักศึกษาได้รับทักษะด้าน IT ด้านการบริการสังคม ได้รับมุมมองการบริหารจัดการพื้นที่ท่องเที่ยวชุมชน ซึ่งเป็นมุมมองอีกด้านที่ต่างจากการทำธุรกิจ
2 ส่งเสริมให้เกิด personal well-being และโอกาสในการได้งานทำ นักศึกษาได้เข้าพบอาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อทราบแผนการเรียน ได้เข้าพบเวลาที่มีปัญหาหรือข้อสงสัย รวมถึงช่องทางในการสมัครงานรวมทั้งการทำงานพิเศษ ได้ทราบมุมมองความต้องการของสถานประกอบการถึงความรู้และทักษะที่สำคัญต่อการทำงาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่ผ่านการเข้าร่วมโครงการทัศนคติที่ดีต่อการเรียนรู้ตลอดชีวิตและมีโอกาสในการได้งานทำตามวัตถุประสงค์ของโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของนักศึกษากลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมแต่ละกิจกรรมภายใต้โครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนโปสเตอร์ผลงานของนักศึกษา
เชิงปริมาณ ชิ้น 5 0.00
3. ทัศนคติต่อกิจกรรมการพัฒนาอยู่ในระดับ "ดีมาก"
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/01/2565  - 30/09/2565 29/09/2564  - 28/03/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ