โครงการแห่เทียนพรรษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
สรุปผลแบบประเมินโครงการแห่เทียนพรรษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
วันที่ 6 กรกฎาคม 2565
ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ปรากฏตามตารางที่ 1
ตารางที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
ข้อมูลทั่วไป จำนวน(n=120) ร้อยละ
1.เพศ
-ชาย
-หญิง
48
72
40
60
2.สถานะ
-บุคลากร
-นักศึกษา
13
107
10.8
89.2

จากตารางที่ 1 พบว่าผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง จำนวน 72 คน คิดเป็นร้อยละ 60 และส่วนใหญ่เป็นนักศึกษา จำนวน 107 คน คิดเป็นร้อยละ 89.284
ส่วนที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ
ความหมายระดับของการประเมิน
เกณฑ์การประเมินความพึงพอใจแยกออกเป็น 5 ระดับ และคิดช่วงคะแนนโดยคำนวณจากสูตร
ช่วงคะแนน = คะแนนสูงสุด-คะแนนต่ำสุด จำนวนอันตรภาคชั้น
= 5-1/5
= 0.80
ดังนั้น ช่วงคะแนน 1.00-1.80 หมายถึง พอใจน้อยที่สุด
ช่วงคะแนน 1.81-2.60 หมายถึง พอใจน้อย
ช่วงคะแนน 2.61-3.40 หมายถึง พอใจ
ช่วงคะแนน 3.41-4.20 หมายถึง พอใจมาก
ช่วงคะแนน 4.21-5.00 หมายถึง พอใจมากที่สุด
ตารางที่ 2 ความพึงพอใจต่อโครงการ ความหมายระดับของการประเมิน
รายละเอียดการประเมิน ค่าเฉี่ย แปลผล
1.การประชาสัมพันธ์โครงการให้รับทราบก่อนเริ่มโครงการ 4.25 พอใจมากที่สุด
2.ความเหมาะสมของสถานที่ 4.12 พอใจมาก
3.ความเหมาะสมของระยะเวลา 4.31 พอใจมากที่สุด
4.การจัดลำดับขั้นตอนของกิจกรรม 4.27 พอใจมากที่สุด
5.โสตทัศนูปกรณ์ 4.12 พอใจมาก
6.เจ้าหน้าที่สนับสนุนกิจกรรม 4.28 พอใจมากที่สุด
7.กิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ 4.51 พอใจมากที่สุด
8.ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรม 4.40 พอใจมากที่สุด
9.ประโยชน์ที่เข้าร่วมกิจกรรมนี้ต่อท่าน 4.35 พอใจมากที่สุด
10.ความตั้งการให้มีกิจกรรมนี้อีกในอนาคต 4.35 พอใจมากที่สุด

สรุปผลระดับความพึงพอใจ คะแนนความพึงพอใจกิจกรรมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของโครงการ อยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย = 4.51) รองลงมา คือ ความพึงพอใจที่เพิ่มขึ้นหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมอยู่ในระดับความพอใจมากที่สุด (มีค่าเฉลี่ย = 4.40 ) และด้านโสตทัศนูปกรณ์มีผลการประเมินต่ำสุดอยู่ในระดับความพอใจมาก (มีค่าเฉลี่ย = 4.12)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป ส่งเสริมและรักษาไว้ซึ่งประเพณีการแห่เทียนเข้าพรรษาให้มีสืบต่อไป
2 2. เพื่อให้นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น นักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์และบุคลากร ในมหาวิทยาลัยได้ทำบุญแห่เทียนเข้าพรรษาร่วมกับชุมชนในท้องถิ่น
3 3. เพื่อให้นักศึกษาเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย นักศึกษาเกิดความประทับใจและมีเจตคติที่ดีต่อมหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการแห่เทียนพรรษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ประเมินแห่เทียน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- รายชื่อแห่เทียน
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
28/01/2565  - 30/09/2565 06/07/2565  - 06/07/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ