โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่ ทำความดีเพื่อชุมชน รณรงค์รักษ์สิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเป็นการปลูกฝังให้นักศึกษาตระหนักถึงปัญหาและเห็นคุณค่าของการทำนุบำรุงศาสนา วัฒนธรรมที่ดีงามของชาติให้คงอยู่ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์กับสังคม ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับนักศึกษาได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมช่วยเหลือชุมชน ยังไม่มีข้อมูล
4 เพื่อให้นักศึกษาได้ดูงานในสถานประกอบการจริง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชน ดูแลอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และทำนุบำรุงศาสนา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจของนักศึกษาในการเข้าร่วมโครงการและรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งในการบำเพ็ญประโยชน์
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ร้อยละของนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ (70 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/08/2565  - 10/08/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ