โครงการ ECON DAY 2022
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมทักษะการเป็นผู้นำ การแสดงออกและการมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมแก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อรวบรวมข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษา เช่น ทักษะความสามารถ ความสนใจส่วนตัว เพื่อเป็นข้อมูลพื้นฐานในการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รู้จักกันระหว่างเพื่อนต่างสาขาวิชาและมีสัมพันธภาพที่ดีต่อนักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์ และคณะมีข้อมูลเชิงลึกของนักศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างความสัมพันธ์และมิตรภาพระหว่างนักศึกษาใหม่ต่างสาขาวิชา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างสัมพันธภาพที่ดีและความสามัคคีระหว่างนักศึกษาน้องใหม่ นักศึกษารุ่นพี่ ศิษย์เก่าและคณาจารย์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของจำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ(300 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/09/2565  - 07/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ