โครงการเศรษฐศาสตร์เสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและความรับผิดชอบ ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำให้แก่นักศึกษา ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อประเมินผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อจัดทำแผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ มีการสรุปผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 และมีการจัดทำแผนกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. รายงานผลการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
เชิงปริมาณ ฉบับ 1 0.00
2. แผนการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565
เชิงปริมาณ ฉบับ 1 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการเสริมสร้างทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ความรับผิดชอบและความเป็นผู้นำ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/06/2565  - 19/06/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ