โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์ ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับฟังปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่า ได้รู้ถึงแนวทางศึกษาต่อและการออกสู่ตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพหลังจากสำเร็จการศึกษา
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จของการให้ปัจฉิมโอวาทจากผู้บริหาร คณาจารย์และศิษย์เก่าของคณะเศรษฐศาสตร์แก่นักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาได้รับฟัง
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ที่จะสำเร็จการศึกษาสู่การศึกษาต่อและตลาดแรงงานอย่างมีคุณภาพ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(179 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/03/2565  - 30/03/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ