โครงการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้และการทำงานโดยใช้ Cloud Computing ประจำปี 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองเทคโนโลยีดิจิทัล
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เนื่องด้วยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้จัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์จากบริษัท Microsoft และได้รับสิทธิให้ใช้งานระบบ Office 365 รวมถึงระบบ LMS(Learning management system) ซึงเป็นการใช้งาน Microsoft Office ผ่านทางระบบอินเตอร์เน็ต ที่มีการบริหารจัดการด้วยระบบ Cloud Computing ที่สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงหน่วยงานอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงมีการใช้งานระบบ Google Apps for Education ที่ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งาน ผู้ใช้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการเรียนการสอน และการบริหารข้อมูลส่วนบุคคลและหน่วยงานได้ ดังนั้น เพื่อเป็นการส่งเสริมการเข้าถึงและใช้ประโยชน์จาก ICT ในการเรียนรู้ประจำวันของผู้เรียน ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศจึงได้จัดกิจกรรมอบรม “การใช้งานระบบ Office365”,”การใช้งานระบบ LMS” และ “การใช้งานระบบ Google Apps for Education”สำหรับบุคลากร อาจารย์และนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้สามารถนำระบบดังกล่าวไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและการเรียนการสอนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.41 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
21/12/2564  - 30/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ