โครงการส่งเสริมความสามารถนักศึกษาตามความถนัด ประจำปี2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้สมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ และร่วมทำกิจกรรมอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองและมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อสนับสนุนให้นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ของตนเอง ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสม และได้รับประสบการณ์ที่มากขึ้น ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิดสร้างสรรค์ผ่านกิจกรรมที่เหมาะสมเเละได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกของชมรมที่ตนเองสนใจ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการต่อการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการจากกลุ่มเป้าหมาย
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความต้องการในการเข้าร่วมกิจกรรมนอกห้องเรียน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 3.51 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 2 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการสมัครเข้าร่วมชมรมที่ตนสนใจ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/11/2564  - 30/12/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ