โครงการ "สภาอาสา แม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มมากขึ้น และได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก มีภาวะการเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
โครงการสภาอาสาแม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2565 ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตังชี้วัดความสำเร็จของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมการกิจกรรมในครั้งนี้
ตามแบบประเมินความพึงพอใจในในโครงการ พบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการสภาอาสาแม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564 จำนวน 50 ฉบับ มีผู้ส่งแบบประเมินจำนวน 50 คน คิดเป็นร้อยละ100 ของผู้เข้าร่วมโครงการทั้งหมด และสามารถสรุปผลการประเมินได้ในประเด็นดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลทั่วไป
มีสัดส่วนของการตอบแบบประเมิน ดังนี้ ร้อยละ 100 แบ่งเป็นเพศชาย ร้อยละ 50 เพศหญิง ร้อยละ 50
ตอนที่ 2 ระดับความพึงพอใจต่อโครงการ
การวัดระดับความพึงพอใจต่อโครงการสภาอาสาแม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564
จากตาราง พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการ “โครงการสภาอาสา แม่โจ้ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564” ในระดับดีเยี่ยม (คะแนนเฉลี่ย 4.29)
ซึ่งหากพิจารณาระดับความพึงพอใจในแต่ละด้าน พบว่าผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจระดับดีเยี่ยมในความต้องการ
1.) ความรับผิดชอบของนักศึกษาต่อการจัดการประชุม
2. )ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรมนี้
3.)การประชาสัมพันธ์โครงการ / กิจกรรมให้ทราบก่อนเริ่มกิจกรรม
4.)ความพึงพอใจในการจัดกิจกรรมครั้งนี้
5.)มีความรู้ ความเข้าใจในบทบาท หน้าที่ของสภานักศึกษา และ ความเหมาะสมของอาคารสถานที่ในการจัดกิจกรรม

ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้สมาชิกสภาอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานองค์กรของสภานักศึกษา เพื่อให้สมาชิกสภาอาสาได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำงานองค์กรของสภานักศึกษา
2 เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษามีความเป็นผู้นำ และทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆจากนักศึกษา เพื่อให้สมาชิกสภานักศึกษามีความเป็นผู้นำ และทำหน้าที่ในการเป็นตัวแทนแก้ไขปัญหาข้อเรียกร้องต่างๆจากนักศึกษา
3 เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้ององค์กรสภานักศึกษา เพื่อสร้างเสริมความสามัคคีความสัมพันธ์ระหว่างพี่และน้ององค์กรสภานักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับหน้าที่ของสภานักศึกษาเพิ่มมากขึ้นและมีกิจกรรมที่เสริมสร้างกระบวนการพัฒนาจิตสำนึก มีภาวะความเป็นผู้นำ มีจิตอาสา และมีความรับผิดชอบต่อสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
2. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 4270 0.00
4. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/11/2564  - 15/09/2565 26/02/2565  - 26/02/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ