โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการประชุมสมัยวิสามัญ ประจำปีการศึกษา 2564 จัดขึ้นในวันที่ 30 มีนาคม 2565 ได้เสร็จสิ้นไปได้ด้วยดี ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ และตัวชี้วัดความสำเร็จของโครงการโดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ มีผู้เข้าร่วม 50 คน เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงทำให้ไม่สามารถดำเนินการจัดกิจกรรมในรูปแบบปกติได้ จึงได้มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบในการดำเนินกิจกรรมผ่านทางระบบออนไลน์ (Microsoft Teams) เพื่อให้สามารถดำเนินกิจกรรมไปได้ และได้มีการรายงานผลการดำเนินงานของแต่ละองค์กรผ่านทางที่ประชุม และรับทราบร่วมกัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1.เพื่อติดตามการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา 1.ได้มีการติดตามการดำเนินการกิจกรรมนักศึกษา ตลอดปีการศึกษา จากการรายงานในที่ประชุม
2 2.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่มีภาวะความเป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี 2.ทำให้นักศึกษาได้แสดงภาวะของการเป็นผู้นำในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ และการเป็นผู้ร่วมกิจกรรมนั้นๆ
3 3.เพื่อส่งเสริมกิจกรรมที่เคารพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 3.เป็นกิจกรรมที่ทำให้นักศึกษาได้รู้จักการเครพสิทธิและรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นมากขึ้นจากการดำเนินกิจกรรมนี้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การติดตามการดำเนินงานของโครงการด้านพัฒนานักศึกษาเป็นไปตามแผนงานกิจกรรม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ค่าใช้จ่ายในการจัดโครงการ
เชิงต้นทุน บาท 2100 0.00
2. ร้อยละโครงการแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 90 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 50 0.00
4. การบรรลุวัตถุประสงค์ของโครงการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/01/2565  - 31/08/2565 30/03/2565  - 30/03/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ