โครงการ "ปัจฉิมนิเทศนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร ประจำปีการศึกษา 2564"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-ชุมพร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาจะได้รับทราบลักษณะของอาชีพและการก้าวไปสู่ความสำเร็จในอาชีพต่างๆ เพื่อจะได้ปรับปรุงให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และรับทราบตลาดแรงงานในปัจจุบัน และคุณสมบัติบัณฑิตที่องค์กรผู้ใช้บัณฑิตต้องการ เพื่อเตรียมความพร้อมที่จะก้าวสู่โลกอาชีพต่อไป พร้อมทั้งได้รับฟังปัจฉิมนิเทศโอวาทของท่านผู้บริหารที่แสดงความห่วงใยระหว่างกับลูกศิษย์ เพื่อนำแนวทางปฏิบัติข้อคิดต่างๆ ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา เป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษา ก่อนที่จะจบการศึกษา
2 2. เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต ให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และประสบการณ์ด้านการประกอบอาชีพให้ประสบผลสำเร็จหรือการศึกษาต่อในอนาคต
3 3.เพื่อให้ความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม ให้ความรู้และแนวคิดสำหรับเป็นแนวทางในการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
4 4. เพื่อเสริมสร้างความผูกพันระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยฯ สร้างความผูกพันระหว่าง นักศึกษา คณาจารย์ และมหาวิทยาลัยฯ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ในการเตรียมความพร้อมในด้านการประกอบอาชีพและการทำงานร่วมกับผู้อื่นในสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ความเข้าใจด้านการประกอบอาชีพและการศึกษาต่อ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ คน 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/12/2564  - 30/09/2565 01/04/2565  - 01/04/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ