โครงการสร้างเครือข่ายและพัฒนาศักยภาพองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » องค์การนักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมและพัฒนาทักษะในการดำเนินงานให้แก่สมาชิกองค์การนักศึกษาและเพิ่มพูนประสบการณ์การทำงานเป็นทีมตลอดจนการเรียนรู้การใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น ยังไม่มีข้อมูล
2 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านกิจกรรมนักศึกษา และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย ยังไม่มีข้อมูล
3 เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีกับองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : สมาชิกองค์การนักศึกษาได้รับความรู้ความเข้าใจในกระบวนการทำงานขององค์การนักศึกษา และมีการบูรณการการเรียนรู้ร่วมกัน รวมถึงเกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างสมาชิกในองค์กร นอกจากนี้นักศึกษามีโอกาสได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารงานโครงการ/กิจกรรมระหว่างนักศึกษาต่างสถาบัน และสร้างเครือข่ายความสัมพันธ์ต่างสถาบัน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ตัวชี้วัดที่ 3 ระดับความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารงานองค์กรนักศึกษาระหว่างองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ตัวชี้วัดที่ 1 ร้อยละของผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
3. ตัวชี้วัดที่ 4 ระดับความพึงพอใจต่อการบูรณาการการเรียนรู้การทำงานภายในหมู่คณะ และกิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ตัวชี้วัดที่ 2 จำนวนเครือข่ายองค์กรนักศึกษาต่างสถาบัน
เชิงปริมาณ องค์กร 3 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2564  - 15/12/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ