โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมสอดรับทักษะในศตวรรษที่ 21
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อทำนุบำรุงและส่งเสริม ศาสนา ประเพณี และศิลปวัฒนธรรมล้านนา ยังไม่มีข้อมูล
2 2. เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้งานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมมีการบูรณาการกับกิจกรรมนักศึกษา การเรียน การสอน การวิจัยและการบริการวิชาการ ยังไม่มีข้อมูล
3 3. เพื่อพัฒนารูปแบบโครงการ/กิจกรรมด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมให้สอดรับกับการเรียนแนวใหม่สำหรับศตวรรษที่ 21 ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็งล้านนา การประกวดนางนพมาศออนไลน์ ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจรูปแบบการจัดกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 4 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมประกวด
เชิงปริมาณ คน 10 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : กิจกรรมการประกวดคลิปวิดีโอประเพณียี่เป็ง หัวข้อ “ยี่เป็งมนต์เสน่ห์แห่งล้านนา”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผลงานสื่อถึงการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการประยุกต์ใช้องค์ความรู้อื่น ๆ ในการสร้างสรรค์ผลงาน
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 65 0.00
2. จำนวนผลงานส่งเข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ชิ้นงาน 50 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : กิจกรรมการประกวดแบบรถกระทง หัวข้อ “เชียงใหม่นครแห่งความสุขและเป็นที่สุดแห่งความสง่างามทางวัฒนธรรม”
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนผลงานส่งเข้าร่วมประกวด
เชิงปริมาณ ชิ้นงาน 15 0.00
2. จำนวนผลงานที่ผ่านเกณฑ์การตัดสิน
เชิงคุณภาพ ชิ้นงาน 5 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/11/2564  - 20/12/2564 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ