โครงการเปิดโลกสื่อสาร DC 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการเปิดโลกสื่อสาร DC 13 คณะสารสนเทศและการสื่อสาร จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้เสริมสร้างความสามัคคีภายในระดับชั้น และสานสัมพันธ์ทั้งระหว่างนักศึกษาใหม่ภายในรุ่น และระหว่างรุ่นพี่รุ่นน้อง ได้ทำกิจกรรมร่วมกัน รวมทั้ง ผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร รุ่นพี่ ได้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเรียนการสอนของคณะ ,การลงทะเบียนในการเรียน,การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย รวมทั้งการแนะนำสถานที่ในคณะเพื่อให้นักศึกษาใหม่ได้รู้จัก
รูปแบบการจัดกิจกรรม
กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมให้ความรู้ด้านการลงทะเบียนและกิจกรรมนักศึกษา แก่่นักศึกษารหัส 64 รุ่นที่ 13 โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับคณะ และมหาวิทยาลัย ด้านหลักสูตรการเรียนการสอน,แผนการศึกษา,วิธีการลงทะเบียนในการเรียน การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 20 ตุลาคม 2564 ในรูปแบบประชุมผ่านระบบ online MS-TEAM
กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ รหัส 65 แก่่นักศึกษารหัส 65 รุ่นที่ 14 โดยคณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษารุ่นพี่ ได้แนะนำข้อมูลเกี่ยวกับ จัดวันที่ 17 สิงหาคม 2565 รูปแบบกิจกรรมได้ให้นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมผ่านระบบการประชุม online MS-TEAM และ onsite ณ ห้องประชุม 80-201 อาคาร 80 ปี
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 3.1 เพื่อส่งเสริมความรู้พื้นฐานสำหรับนักศึกษารหัส 64 (รุ่น 13) ด้านการลงทะเบียนในระบบ,การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย นักศึกษารหัส 64 (รุ่น 13) ได้เข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้านการลงทะเบียนในระบบ,การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุย และทำความรู้จักกับ อาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่
2 3.2 เพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่รหัส 65 (รุ่น 14) ได้รู้จักกับมหาวิทยาลัย คณะ อาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่ นักศึกษารหัส 65 (รุ่น 14) ได้เข้าอบรมความรู้พื้นฐานด้านการลงทะเบียนในระบบ,การเข้าร่วมกิจกรรมของคณะ และมหาวิทยาลัย ได้พบปะพูดคุย และทำความรู้จักกับ อาจารย์ บุคลากร และรุ่นพี่
3 3.3 ส่งเสริมความเป็นผู้นำในด้านการให้ความรู้ การแนะแนว และการทำกิจกรรมสำหรับสมาชิกสโมสรนักศึกษา ผู้นำนักศึกษา,สโมสรนักศึกษา ได้พัฒนาทักษะด้านความเป็นผู้นำในด้านการให้ความรู้ การแนะแนว และการจัดทำกิจกรรมร่วมกัน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ได้รับความรู้พื้นฐานเพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยและ คณะ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การนำความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจต่อการจัดกิจกรรม เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
20/10/2564  - 30/09/2565 20/10/2564  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ