การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการด้านการค้าปลีก หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะความเป็นผู้ประกอบการให้นักศึกษาหลักสูตรนวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาให้ผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ทักษะการทำงานเป็นทีม การสื่อสาร การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ การสร้างความเป็นผู้ประกอบการค้าปลีกได้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 27 0.00
3. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/07/2565  - 30/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ