การพัฒนาทักษะสารสนเทศ สื่อ และเทคโนโลยี ด้านการรู้เท่าทันสื่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต นวัตกรรมธุรกิจค้าปลีกสมัยใหม่
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์ ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 70 0.00
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จในการพัฒนานักศึกษาผ่านกระบวนการพัฒนาทักษะในศตวรรษที่ 21 ด้านทักษะการรู้เท่าทันสื่อ ทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ การคิดสร้างสรรค์ และการแก้ปัญหาเชิงสร้างสรรค์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
19/07/2565  - 31/08/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ