บ่มเพาะนักบริหารทางการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง (ทุกชั้นปี) (การเงิน)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะบริหารธุรกิจ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาสาขาวิชาการเงินให้พร้อมสำหรับการเป็นนักบริหารการเงินในยุคการเปลี่ยนแปลง ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาทราบถึงมุมมองของการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. นักศึกษาทราบถึงมุมมองของการเงินในอีก 5 ปีข้างหน้า
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 54 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 2 : ความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจทางการเงิน
เชิงปริมาณ ระดับ 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 76 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 3 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ การซื้อขาย การจัดพอร์ท การวางกลยุทธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 24 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้ การซื้อขาย การจัดพอร์ท การวางกลยุทธ์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 4 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 76 0.00
3. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารหนี้
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 5 : ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับตราสารอนุพันธ์
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 40 0.00
รวม      0.00
ผลผลิตที่ 6 : ศักยภาพการเป็นนักคิดวิเคราะห์ด้านการเงิน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ศักยภาพการเป็นนักคิดวิเคราะห์ด้านการเงิน
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ คน 40 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
07/02/2565  - 31/07/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ