โครงการ Green economics for all students 2021
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะเศรษฐศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะเศรษฐศาสตร์ ได้เห็นถึงความสำคัญของการผลิตบัณฑิตให้มีคุณธรรม จริยธรรม และมีความรู้ ความเชียวชาญด้านเศรษฐศาสตร์เพื่อนำไปสู่ระบบเศรษฐกิจสีเขียว วิจัยด้านเศรษฐศาสตร์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว ดำเนินการและร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้บริการวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการเข้ากับการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ รวมทั้งอนุรักษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ซึ่งโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัด ได้มีพันธกิจการพัฒนาแหล่งน้ำและเพิ่มพื้นที่ชลประทานตามศักยภาพของลุ่มน้ำให้เกิดความสมดุล การบริหารจัดการน้ำอย่างบูรณาการให้เพียงพอ ทั่วถึง และเป็นธรรม การดำเนินการป้องกันและบรรเทาภัยอันเกิดจากน้ำตามภารกิจอย่างเหมาะสม รวมถึงการเสริมสร้างการมีส่วนรวมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำและบริหารจัดการน้ำ เป็นองค์กรที่มีศักยภาพในการเสริมสร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำ การอนุรักษ์น้ำ การจัดการทรัพยากรน้ำที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เป็นอย่างดี จากความสำคัญดังกล่าว คณะเศรษฐศาสตร์ จึงกำหนดจัดโครงการ Green economics for all students 2021 ระหว่างวันที่ 5-6 พฤศจิกายน 2564 ณ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก-แม่งัดสมบูรณ์ชล ต.ช่อแล อ.แม่แตง จ.เชียงใหม่

เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เพื่อสร้างจิตสาธารณะและสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและสังคมแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
2 เพื่อสร้างจิตสาธารณะและสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและสังคมแก่นักศึกษา เพื่อสร้างจิตสาธารณะและสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและสังคมแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้รับความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียว การจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม มีจิตสาธารณะและสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและสังคม
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ(30 คน)
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ระดับความสำเร็จของการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านเศรษฐศาสตร์สีเขียวและการจัดการทรัพยากรที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแก่นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ระดับความสำเร็จของการสร้างจิตสาธารณะและสำนึกที่ดีในการมีส่วนร่วมในกระบวนการพัฒนาแหล่งน้ำ ชุมชนและสังคมแก่นักศึกษา
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
05/11/2564  - 06/11/2564 05/11/2564  - 06/11/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ