การพัฒนาความเป็นผู้ประกอบการ “Tobiz ธุรกิจจำลอง”
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ไม่ได้จัดโครงการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาทักษะในการวิเคราะห์ธุรกิจในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน ไม่ได้จัดโครงการ
2 เพื่อพัฒนาทักษะด้านการจัดตั้งธุรกิจและการเขียนแผนธุรกิจ ไม่ได้จัดโครงการ
3 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ ในการปฏิบัติจริงในธุรกิจที่เลือกผ่านการสอนงานโดยมืออาชีพที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจที่เลือก ไม่ได้จัดโครงการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการผ่านกระบวนการบ่มเพาะการเป็นผู้ประกอบการและสามารถจัดตั้งธุรกิจจำลองตามเป้าหมายของโครงการได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. สามารถวิเคราะห์เชิงเปรียบเทียบธุรกิจต่างๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้
เชิงปริมาณ ธุรกิจ 5 0.00
2. สามารถจัดตั้งธุรกิจจำลองและเขียนแผนธุรกิจได้
เชิงปริมาณ ธุรกิจ 1 0.00
3. จำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
4. สามารถปฏิบัติจริงตามแผนธุรกิจที่วางไว้ได้สำเร็จในระดับ “ดี”
เชิงคุณภาพ คะแนนเฉลี่ย 30 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
06/10/2564  - 20/10/2564 01/09/2565  - 01/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ