โครงการสหกิจศึกษา คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะพัฒนาการท่องเที่ยว
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ผลการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม พบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมคือนักศึกษาคณะพัฒนาการท่องเที่ยว มีจำนวนรวมทั้งสิ้น 140 คน โดยได้ดำเนินกิจกรรมอบรมสหกิจศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนออกไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
หลังจากเสร็จสิ้นกิจกรรม พบว่า นักศึกษาได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับทักษะการทำงาน และได้รับการเตรียมตัวสำหรับการทำงานในสถานประกอบการจริง

6.1.2 วิธีการประเมินผลความสำเร็จของโครงการหรือกิจกรรมตามตัวชี้วัด
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการร้อยละ 80
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
6.1.3 สรุปผลการประเมิน
1. มีจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 104 คน คิดเป็นร้อยละ 100
2. ผู้เข้าร่วมมีความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมของโครงการ ร้อยละ 80
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมของนักศึกษา ด้านการพัฒนาอาชีพ (Career Development) พร้อมเสริมทักษะและประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงาน ได้มีการส่งเสริมการเรียนรู้และทักษะให้กับนักศึกษาเสริมสร้างการเรียนรู้ดลอดชีวิตที่ก่อให้เกิด personal well-being รวมถึงส่งเสริมการมีงานทำของนักศึกษา
2 เพื่อส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการ มีการส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัยกับสถานประกอบการที่นักศึกษาได้ไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษา
3 เพื่อชี้แนะแนวทางในการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในสถานประกอบการและหน่วยงาน ตลอดจนข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย ได้มีการชี้แนะแนวการปฏิบัติงานแก่นักศึกษาระหว่างการฝึกประสบการณ์วิชาชีพในสถานประกอบการและหน่วยงาน
4 เพื่อนำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา นักศึกษานำเสนอผลการปฏิบัติงานวิชาสหกิจศึกษาและผลการศึกษาปัญหาพิเศษของนักศึกษา
5 เพื่อให้เกิดการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น ได้พัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนที่ทันสมัยได้มาตรฐานและตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานมากยิ่งขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้แก่นักศึกษา รวมทั้งเป็นการเปิดโลกทัศน์ของนักศึกษาให้กว้างไกล โดยนักศึกษาสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับการศึกษาและการประกอบอาชีพในอนาคต
-- ยังไม่มีข้อมูลตัวชี้วัด --
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
13/10/2564  - 30/09/2565 13/10/2564  - 17/10/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ