โครงการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาของชมรมกีฬาต่างๆ ประจำปีงบประมาณ 2565
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
งานการกีฬา กองพัฒนานักศึกษา ได้จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมกาารแข่งขันฯ ดังมีรายละเอียดต่อไปนี้
1. ชมรมกีฬาบาสเกตบอล
1.1 เข้าร่วมการแข่งขันบาสเกตบอล Phitsanuloke basketball summer ครั้งที่ 1 ระหว่างวันที่ 4 - 15 พฤษภาคม 2565 จ.พิษณุโลก
ผลการแข่งขัน ทีมมหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1
1.2 เข้าร่วมการแข่งขัน Basketball Chiang Mai Open 6th 2022 ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน 2565 - 10 กรกฎาคม 565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยทีม A ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2
มหาวิทยาลยทีม B ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
1.3 เข้าร่วมการแข่งขัน Basketball Maejo Open 2022 ระหว่างวันที่ 9 - 25 กันยายน 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1

2. ชมรมกีฬาฟุตบอล
2.1 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอลชาย 11 คน ท่าข้ามโอเพ่นคัพ 2022 ระหว่างวันที่ 15 มกราคม 2565 - 13 กุมภาพันธ์ 2565 อ.ฮอด จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้าสู่รอบ 8 ทีม ด้วยอันดับที่ 2
2.2 เข้าร่วมการแข่งขันฟุตบอล Per-U League Chiang mai 2565 ระหว่างวันที่ 15 - 29 กันยายน 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2

3. ชมรมกีฬาเรือพาย
3.1 เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ (สนามที่ 2) ระหว่างวันที่ 11 - 14 พฤศจิกายน 2564 จ.น่าน
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้รับอันดับที่ 5
3.2 เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ (สนามที่ 3) ระหว่างวันที่ 14 - 20 ธันวาคม 2564 จ.ระยอง
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ ได้อันดับที่ 4 ประเภทเรือ C ระยะ 200 เมตร
3.3 เข้าร่วมการแข่งขันเรือพายชิงขนะเลิศแห่งประเทศไทย ชิงถ้วยพระราชทานฯ (สนามที่ 1) ระหว่างวันที่ 31 มีนาคม - 4 เมษายน 2565 จ.ชัยภูมิ
ผลการแข่งขัน ได้เหรียญทองแดง ประเภทเรือคยัค (หญิง) จำนวน 2 เหรียญ ระยะ 200 เมตร และ 500 เมตร

4. ชมรมกีฬารักบี้ฟุตบอล
4.1 เข้าร่วมการแข่งขันรักบี้ฟุตบอล 7 คน ภาคเหนือ ระหว่างวันที่ 11 - 12 ธันวาคม 2564 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับที่ 1 ในระดับอุดมศึกษา (ชาย)

5. ชมรมกีฬาวอลเลย์บอล/วอลเลย์บอลชายหาด
5.1 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล Mplus Volleyball Open Championship 2021 ระหว่างวันที่ 10 - 12 ธันวาคม 2564 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย
5.2 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโปลิฯ โอเพ่น ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 ระหว่างวันที่ 20 - 26 ธันวาคม 2564 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ทีมชายได้รางวัลชนะเลิศ และทีมหญิง ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 3
5.3 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล Mplus Volleyball เชียงราย ระหว่างวันที่ 25 - 27 มีนาคม 2565 จ.เชียงราย
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย
5.4 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาดโปลิฯ โอเพ่น ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 1 - 2 เมษายน 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ได้รับรางว้ลชนะเลิศ
5.5 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอลพลดีคัพ ครั้งที่ 5 ระหว่างวันที่ 26 - 31 สิงหาคม 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย
5.6 เข้าร่วมการแข่งขันวอลเลย์บอล Konplookphak Open ระหว่างวันที่ 16 - 18 กันยายน 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ผ่านเข้ารอบ 8 ทีม สุดท้าย

6. ชมรมกีฬาหมากล้อม
6.1 เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม "North Pre-University Go Tournament 2022" ระหว่างวันที่ 28 - 30 มกราคม 2565 จ.เชียงใหม่
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 1 ประเภท หญิงเดี่ยว โดย น.ส.กิดากาญจน์ เถินบุรินทร์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ฯ
และมีการสอบผ่านวัดระดับฝีมือ หมากล้อม (1 ดั้ง) โดยนายอภิสิทธิ์ ธเนศวรสุวรรณ วิทยาลัยบริหารศาสตร์
6.2 เข้าร่วมการแข่งขันหมากล้อม "Pre U Go Firendship Tournament 2022" ระหว่างวันที่ 12 - 14 สิงหาคม 2565 จ.พิษณุโลก
ผลการแข่งขัน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ประเภททีม และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 4 ประเภทบุคคลหญิง
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อจัดส่งนักกีฬาจากชมรมกีฬาต่างๆ จำนวน 16 ชมรม เข้าร่วมการแข่งขัน ได้จัดส่งนักกีฬา จำนวน 6 ชมรม (จำนวน 17 รายการแข่งขัน) เข้าร่วมการแข่งขัน
2 เพื่อพัฒนาฝีมือ และทักษะการแข่งขันของนักกีฬามหาวิทยาลัยแม่โจ้ นักกีฬาได้พัฒนาฝีมือ และทักษะการเข้าร่วมการแข่งขัน
3 เพื่อสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย นักกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขันได้สร้างชื่อเสียงให้แก่มหาวิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เสริมสร้างทักษะการเล่นกีฬา และสร้างประสบการณ์การเข้าร่วมการแข่งขันเพื่อพัฒนาฝีมือในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนรางวัลที่ได้รับจากการเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ รางวัล 6 0.00
2. จำนวนชมรมกีฬาที่เข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงคุณภาพ ชมรม 12 0.00
3. จำนวนนักกีฬาที่ส่งเข้าร่วมการแข่งขัน
เชิงปริมาณ คน 160 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
12/10/2564  - 30/09/2565 19/09/2565  - 30/09/2565
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ