งานเกษตรแม่โจ้ตามศาสตร์พระราชาเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะผลิตกรรมการเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ตามที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการจัดงานมหกรรมด้านการเกษตรเป็นประจำทุกปี โดยปี 2564 ได้กำหนดจัดงานเกษตรแม่โจ้ (ออนไลน์) 2564 นวัตกรรมเกษตรอัจฉริยะเพื่อความยั่งยืน (วิถีใหม่) ระหว่างวันที่ 22-29 ธันวาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการน้อมถวายเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระมหากษัตริย์ ที่ทรงยึดหลักผลประโยชน์ของปวงชน และการพัฒนาคนเป็นสำคัญ นับเป็นกระบวนการทำงานแบบบูรณาการ และกระบวนการคิดบนรากฐานของ “การเข้าใจมนุษย์” ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมจากความเข้าใจ ศึกษาผู้คนด้วยการสังเกตและใช้เป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหา สืบสานพระราชปณิธาน และน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตามหลักการ “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” และใช้บูรณาการกับการเกษตรในทุกมิติมาเป็นเวลายาวนาน ซึ่งการพัฒนาประเทศไทยภายใต้แนวคิดประเทศไทย 4.0 ได้ระบุองค์ความรู้และนวัตกรรมด้านเกษตรอาหาร และสุขภาพ ผ่านการขับเคลื่อนด้วยความรู้และนวัตกรรม มีความสอดคล้องกับเป้าหมาย การพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals; SDGs) นั้น ประเทศไทยจำเป็นต้องมีการปฏิรูปและปรับเปลี่ยนอย่างเป็นระบบเพื่อให้โครงสร้างทางเศรษฐกิจและสังคมของประเทศเหมาะสมกับภูมิทัศน์ใหม่ของโลก และรัฐบาลได้กำหนดวิสัยทัศน์ให้ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยมียุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2560-2579) เป็นกรอบการพัฒนาประเทศในระยะยาว โดยมุ่งพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ผลักดันให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักประเทศที่มีรายได้ระดับปานกลาง สร้างรายได้ให้เพิ่มขึ้นในระดับสูงขึ้นสู่การเป็นประเทศพัฒนาแล้ว และสร้างความสุขให้เกิดขึ้นกับคนไทย ให้สังคมมีความมั่นคง เสมอภาค และเป็นธรรม และเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ รวมทั้งความสามารถในการปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็วทั้งในปัจจุบันและอนาคต สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและเศรษฐกิจของโลก โดยเน้นความสมดุลระหว่างการพัฒนาเศรษฐกิจในระดับฐานราก และสร้างความเชื่อมโยงกับเศรษฐกิจในประเทศและเศรษฐกิจโลกอย่างรู้เท่าทัน
การวิจัยและพัฒนานวัตกรรมเป็นเครื่องมือสำคัญในการสนับสนุนในการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ โดยเฉพาะการสร้างความสามารถในการแข่งขันด้วยการพัฒนาการเกษตรสร้างมูลค่าและอุตสาหกรรม และบริการแห่งอนาคต ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ การปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้ที่ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ด้านการสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมโดยการอนุรักษ์และฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพในและนอกถิ่นกำเนิด ตลอดจนด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ การเผยแพร่และถ่ายทอดผลงานวิจัยเป็นภารกิจหนึ่งของงานบริหารผลงานวิจัยนวัตกรรมการวิจัย ภายใต้ยุทธศาสตร์ด้านความเป็นเลิศด้านการวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายในการก้าวสู่ปีที่ 100 ของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในปี พ.ศ. 2577 โดยมีเป้าหมายการพัฒนาสู่การเป็นนิเวศแห่งสังคมอุดมปัญญาเพื่อการเรียนรู้ตลอดชีวิต ของคนทุกเพศ ทุกวัย ทุกกลุ่มอาชีพ เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ดังนั้น มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้ดำเนินการจัดแสดงแปลงสาธิต ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การสร้างองค์กรภาคีเครือข่าย การบริการวิชาการ รวมถึงกิจกรรมที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม รวมถึงการจัดประชุมวิชาการระดับชาติ และนานาชาติ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้อาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมทั้งนิสิต นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาจากเครือข่ายสถาบันการศึกษา และบุคลากรภาครัฐ องค์กรเอกชนได้มีโอกาสเผยแพร่ผลงานทางวิชาการสู่สาธารณะ ตลอดจน การพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ในการวิจัย เชิงวิชาการ ความเชี่ยวชาญ ชำนาญการ ระหว่างนักวิจัย นักวิชาการ และผู้สนใจ ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการวิจัยเพื่อพัฒนาประเทศและแก้ไขปัญหาได้อย่างสัมฤทธิ์ผล อภิปราย เสวนาร่วมกันทำให้เข้าใจถึงปัญหาและสามารถทำงานวิจัยเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อกันในการนำผลงานวิจัยไปใช้ปฏิบัติได้จริง และเป็นประโยชน์ต่อองค์กรภาครัฐ ภาคเอกชน ผู้ประกอบการและผู้สนใจทั่วไปอย่างแท้จริง นอกจากนี้ ยังเป็นโอกาสที่ได้ถ่ายทอดและนำออกเผยแพร่สู่สาธารณชนสามารถนำความรู้และเทคโนโลยีไปพัฒนาอาชีพให้เกิดประโยชน์อันจะส่งผลดีต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศต่อไป
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเผยแพร่การประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรตามศาสตร์พระราชาที่เหมาะสม และองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้กับประชาชน เกษตรกร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ ผลงานด้านการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และงานอื่นๆ ที่เกี่ียวข้องทางด้านเทคโนโลยี นวัตกรรม รวมถึงเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางด้านการเกษตรตามศาสตร์พระราชาที่เหมาะสม และองค์ความรู้ด้านศิลปหัตถกรรม ภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม ให้กับประชาชน เกษตรกร องค์กรต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
2 เพื่อส่งเสริม และเปิดโอกาสให้ คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต/นักศึกษา ศิษย์เก่า ได้มีส่วนร่วมในการนำเสนอผลงานวิจัยและเผยแพร่ผลงานวิชาการด้านเกษตร อาหาร สุขภาพและสิ่งแวดล้อม
3 เพื่อให้เกิดความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลายองค์กร มีความร่วมมือทางวิชาการที่หลากหลายองค์กรทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยแม่โจ้
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : การจัดแสดงแปลงสาธิต คณะผลิตกรรมการเกษตร ภายใต้งานเกษตรแม่โจ้ ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. การบูรณาการการบริการวิชาการ การวิจัย และการเรียนการสอน
เชิงปริมาณ รายวิชา 16 0.00
2. ผลกระทบที่ได้รับจากการบริการวิชาการ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
3. จำนวนความร่วมมือจากหน่วยงานภายนอก
เชิงปริมาณ หน่วยงาน 8 0.00
4. ค่าใช้จ่ายของการให้บริการวิชาการตามงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
เชิงต้นทุน ล้านบาท 1.928 0.00
5. จำนวนผู้เข้าร่วมรับชม
เชิงปริมาณ คน 10000 0.00
6. ถ่ายทอดเทคโนโลยีองค์ความรู้ทางการเกษตร
เชิงปริมาณ เรื่อง 8 0.00
7. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมรับชม
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
8. ร้อยละของโครงการที่แล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด
เชิงเวลา ร้อยละ 100 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/10/2564  - 30/09/2565 ยังไม่มีข้อมูล  - ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ