โครงการยกระดับคุณภาพผู้เรียนเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยพลังงานทดแทน
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
รายละเอียดกิจกรรม
- กิจกรรม จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การทำสื่อเพื่อการนำเสนองาน (PowerPoint, VDO clip และ Infographic) โดยมีกำหนดการดังในเอกสารภาคผนวก
ผลของกิจกรรม นักศึกษาระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน เข้าร่วมกิจกรรมแบบออนไลน์ จำนวน 74 คน และทั้งนี้นักศึกษาจำนวน 66 คน ได้ผลิตผลงานคนละ 2 ชิ้น และนักศึกษาจำนวน 7 คน ได้ผลิตชิ้นงานคนละ 1 ชิ้น รวมเป็นผลงานที่ผลิตจากการอบรมนี้จำนวน 139 ชิ้น ดังแนบในเอกสารภาคผนวก ดังนั้นผลผลิตที่เกิดขึ้นเกินเป้าที่ได้ตั้งไว้ และผู้จัดโครงการได้เปิดให้ผู้อบรมประเมิน ซึ่งได้ข้อมูลดังแสดงในตารางข้างล่างนี้ โดยมีค่าเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์พึงพอใจมากที่สุด อย่างไรก็ตามในหัวข้อ นักศึกษาได้เรียนรู้ และรู้จัก การใช้สื่อที่ทันสมัยในการจัดทำสื่อ และการนำเสนอผลงาน ที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเข้าสู่การแข่งขันทางวิชาการ ยังอยู่ในเกณฑ์การประเมินระดับดี ซึ่งผู้จัดโครงการจะนำจุดนี้ไปพัฒนาให้การอบรมครั้งต่อไปเน้นในหัวข้อนี้ให้มากขึ้น และเหตุผลในการเลือกเข้าอบรมครั้งนี้คือพัฒนาความรู้เพิ่มเติมให้มีศักยภาพมากยิ่งขึ้น สูงที่สุด รองลงมาคือ ความสนใจการใช้สื่อ การสื่อ ใหม่สำหรับการนำเสนอผลงาน รวมเป็น 80% จึงสามารถสรุปได้ว่า กิจกรรมที่จัดขึ้นมีความน่าสนใจในการนำไปพัฒนาตนเองของนักศึกษาให้มีศักยภาพในการนำเสนองาน และพัฒนาไปเพื่อการแข่งขันในระดับชาติและนานาชาติได้
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนองาน ได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาในการนำเสนองาน
2 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการนำเสนองาน ได้พัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้านเทคโนโลยีการนำเสนองาน
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใช้เทคโนโลยีในการทำสื่อสำหรับการนำเสนองานได้
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมการอบรม
เชิงปริมาณ คน 30 0.00
2. ผลงานสื่อในการนำเสนองาน
เชิงคุณภาพ ชิ้น 30 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
18/09/2564  - 18/09/2564 18/09/2564  - 18/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ