รู้รักษ์สิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา ประจำปี2564
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
นักศึกษาได้รับความรู้เกี่ยวกับสิธิ์และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยได้จัดสรรให้ไว้บริการนักศึกษา รวมถึงได้มีโอการแลกเปลี่ยนปัญหาอุปสรรคในการเรียนออนไลน์ด้วย อีกทั้งยังได้ทราบถึงสวัสดิการในระดับของคณะที่แต่ละคณะ/วิทยาลัยได้จัดสรรไว้บริการโดยถ่ายทอดสิทธิ์และสวัสดิการผ่านนายกสโมสรนักศึกษา ทุกคณะ/วิทยาลัย
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อประชาสัมพันธ์ให้นักศึกษาได้รับรู้เกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยจัดสรรให้ นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการของทางมหาวิทยาลัยรวมถึงของทางคณะ/วิทยาลัยลัยที่จัดสรรให้แก่นักศึกษามากขึ้น
2 เพื่อให้นักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์สภานักศึกษาที่สื่อสิทธิ์และสวัสดิการนักศึกษา นักศึกได้แสดงออกทางความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบตราสัญลักษณ์ที่สื่อถึงสิทธิ์และสวัสดิการของตนเองผ่านตราสัญลักษณ์
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาได้ทราบเกี่ยวกับสวัสดิการที่มหาวิทยาลัยและคณะจัดสรรให้ตลอดปีการศึกษา และนักศึกษาได้ใช้ความคิดสร้างสรรค์การแสดงออกทางความสามารถการออกแบบ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสิทธิ์และสวัสดิการที่นักศึกษาพึงได้รับ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. ระดับความพึงพอใจต่อการดำเนินโครงการ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. จำนวนนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
04/09/2564  - 12/09/2564 04/09/2564  - 20/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ