โครงการแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมแนวทางการเป็นผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมอาหาร ประจำปีงบประมาณ 2564 ในวันพุธที่ 8 กันยายน 2564 ผ่านระบบออนไลน์ (Teams/ Google Drive) ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 50 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีหัวข้อฝึกอบรมภายใต้โครงการ ดังนี้
- การต่อยอดธุรกิจ
- การเริ่มต้นธุรกิจ
- ปัญหาและอุปสรรค
วิทยากร:
1. คุณยศธร สุ่นทอง
2. คุณนันท์ธวรรธน์ วะสีนนท์
3. คุณกณิกนันท์ ชัยวงศ์
4. คุณณัณท์นรินทร์ วะสีนนท์
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมการเรียนรู้นอกห้องเรียน สนับสนุนให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะฯ “มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่ส่งเสริมการสร้างความเป็นผู้ประกอบการ และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อฝึกอบรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
08/09/2564  - 08/09/2564 08/09/2564  - 08/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ