โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร จัดกิจกรรมโครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการใช้ชีวิตแก่นักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2564 ระหว่างวันที่ 14 สิงหาคม ถึง 29 สิงหาคม 2564 ผ่านระบบออนไลน์ Teams ดำเนินกิจกรรมโดยชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 10 คน ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 56 คน ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน รวมผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น 86 คน คิดเป็นร้อยละ 100 มีหัวข้อฝึกอบรมภายใต้โครงการ ดังนี้
(ชมรมวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรมการยาง)
- หัวข้อ พันธะเคมี สูตรเคมี
- หัวข้อ การจำแนกประเภทสารอินทรีย์ ปฏิกิริยาในเคมีอินทรีย์
- หัวข้อ สมดุลเคมี สมดุลวัฎภาค เคมีพอลิเมอร์
(ชมรมอุตสาหกรรมเกษตร)
- หัวข้อ เคมีพื้นฐาน
- หัวข้อ เคมีเชิงฟิสิกส์
(ชมรมเทคโนโลยีหลังการเก็บเกี่ยว)
- หัวข้อ เคมีวิเคราะห์
- หัวข้อ หลักสถิติ
- หัวข้อ เคมีอินทรีย์
- หัวข้อ ภาษาอังกฤษเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
วิทยากร :
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดริญญา มูลชัย
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธีระพล เสนพันธุ์
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกวรรณ ตาลดี
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปวาลี ชมภูรัตน์
5. อาจารย์ ดร.แพรวพรรณ จอมงาม
6. อาจารย์ ดร.ธิดารัตน์ แก้วคำ
7. อาจารย์ ดร.ดวงใจ น้อยวัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 ส่งเสริมการจัดกิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป ผู้เข้าร่วมได้รับการส่งเสริมทักษะวิชาการและทักษะชีวิต ด้วยกิจกรรมที่ทันสมัยสอดคล้องกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนไป และส่งเสริมการสร้างอัตลักษณ์ของนักศึกษาคณะฯ “มุ่งมั่น ซื่อสัตย์ เชี่ยวชาญ และทันต่อการเปลี่ยนแปลง”
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : กิจกรรมพัฒนานักศึกษาที่มุ่งเน้นทักษะวิชาการและทักษะชีวิต สร้างบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์และส่งเสริมอัตลักษณ์ของคณะฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมได้รับความรู้ เกี่ยวกับหัวข้อฝึกอบรม เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ร้อยละของผู้เข้าร่วม เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
11/08/2564  - 15/09/2564 14/08/2564  - 29/08/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ