โครงการครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะ (64-2.7.1)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย รวมถึงเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา ตลอดจนเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้นักศึกษาผู้เข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย คณะได้ดำเนินการให้นักศึกษาเข้าร่วมโครงการเกิดตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย
2 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา คณะได้ดำเนินการอนุรักษ์ สืบสาน และเผยแพร่ ศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนา
3 เพื่อเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม คณะได้ดำเนินการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจให้กับนักศึกษาคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบสิ่งแวดล้อม
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผลการจัดพิธีครอบครูกิ๋นอ้อไหว้ครูศิลปะอย่างบูรณาการ ประจำปี 2564
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. จำนวนโครงการศิลปวัฒนธรรม เชิงปริมาณ โครงการ 1 0.00
2. นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการมีขวัญและกำลังใจ ในการศึกษาเล่าเรียน และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
3. ผู้เข้าร่วมโครงการได้ร่วมอนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นแบบล้านนาให้ดำรงอยู่ เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
5. ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความตระหนักถึงความสำคัญของศิลปวัฒนธรรมไทย เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
23/08/2564  - 30/09/2564 26/08/2564  - 26/08/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ