SAS-64-โครงการอบรมการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการอบรมการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ จัดเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2564 โดยระบบออนไลน์ ผ่านโปรแกรม zoom มีผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 182 คน ได้แก่บุคลากรวิทยาลัยบริหารศาสตร์ นักวิจัย และผู้สนใจ โดยวิทยากร อาจารย์ ดร.ลำพอง กลมกูล อาจารย์ประจำคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ์ราชวิทยาลัย รักษาการผู้อำนวยการส่วนวิจัย สารสนเทศ และบริการวิชาการ ศูนย์อาเซียนศึกษา มาบรรยาย หัวข้อ "เทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ" ทั้งนี้ จากการจัดโครงการดังกล่าวพบว่า ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้และประสบการณ์ในการเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษระดับมาก และสามารถนำความรู้และเทคนิคการเขียนและการนำเสนอผลงานวิชาการไปพัฒนาผลงานวิชาการของตนเองได้ระดับมาก เช่นกัน
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และเพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาต่างประเทศ ผู้เข้าร่วมโครงการได้แลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์การเขียนและนำเสนอผลงานวิชาการเป็นภาษาอังกฤษร่วมกับวิทยากร
2 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการผลิตผลงานวิจัย งานวิชาการ และงานสร้างสรรค์ที่มีคุณภาพ อันส่งผลให้หน่วยงานสามารถบรรลุเป้าหมายตามเกณฑ์มาตรฐานการประกันคุณภาพการศึกษา บุคลากรได้รับประสบการณ์ในการผลิตผลงานวิจัยและงานวิชาการเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ
3 เพื่อพัฒนาผลงานวิชาการของบุคลากรสำหรับตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับระดับชาติและระดับนานาชาติ บุคลากรได้ร่วมแลกเปลี่ยนแนวทางการเสนอผลงานเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ผู้เข้าร่วมโครงการได้เพิ่มพูนประสบการณ์ในการเขียนและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษ
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการเข้าอบรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ
เชิงเวลา ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
25/05/2564  - 31/07/2564 25/05/2564  - 31/07/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ