โครงการพัฒนาสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการสู่สำนักงานสีเขียว (Green Office)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
1. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Green Office เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 วิทยากรให้ความรู้ คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ 2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการเก็บสายสื่อสารภายในสำนักบริหารฯ 3. จัดทำป้ายชื่อบุคลากรติดหน้าห้องและโต๊ะทำงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมภายในสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ ให้เอื้อต่อการทำงานและการให้บริการ 1. ดำเนินการจัดกิจกรรมให้ความรู้เรื่อง Green Office เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2564 วิทยากรให้ความรู้ คุณเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์
2. ปรับปรุงสภาพแวดล้อมโดยการเก็บสายสื่อสารภายในสำนักบริหารฯ
3. จัดทำป้ายชื่อบุคลากรติดหน้าห้องและโต๊ะทำงานเพื่อความสะดวกในการติดต่อให้บริการ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : มีระบบบริหารจัดการองค์กรตามแนวทางสำนักงานสีเขียว
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความพึงพอใจของผู้รับบริการต่อการให้บริการของสำนักบริหารและพัฒนาวิชาการ
เอกสารประกอบตัวชี้วัด
- ผลการประเมิน1.pdf
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
26/08/2564  - 20/09/2564 07/09/2564  - 27/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ