SAS-64-โครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิต "วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน"
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » วิทยาลัยบริหารศาสตร์
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการ ส่งเสริมคุณภาพชีวิต “วิถีการทำงานเพื่อเสริมสร้างสุขภาวะที่ดีสำหรับผู้ปฏิบัติงาน” ขึ้น ในวันที่ 29 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 12.00 น. ผ่านโปรแกรม Zoom โดยได้เชิญ ดร.นายแพทย์สุริยพงณช์ สุริยะพงฑากุล นายแพทย์เชี่ยวชาญด้านเวชกรรมป้องกัน รองนายแพทย์สาธารณสุข จังหวัดลำพูน วุฒิ พบ.วว.ศัลยศาสตร์, อว.เวชกรรมป้องกัน, รปม. (นิด้า), Ph.D. มาเป็นผู้บรรยาย มีผู้เข้าร่วมโครงการ 105 คน ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการใช้ชีวิตแบบวิถีใหม่ (New Normal) ระดับมาก (ร้อยละ 87) และสามารถนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้เพื่อเสริมคุณภาพชีวิตให้มีสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน ระดับมาก (ร้อยละ 89.4)
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดี ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพเพื่อนำไปปรับใช้ในการดำรงชีวิตและการทำงานระดับมาก
2 เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ผู้เข้าร่วมดครงการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ ระดับมาก
3 เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน บุคลากรเกิดการตระหนักรู้เกี่ยวกับการดูแลตนเองและครอบครัวอยางถูกวิธีมากขึ้น
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : เพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพที่ดีและเพื่อให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) และเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้บุคลากรมีสุขภาวะที่ดีในการปฏิบัติงาน
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. มีผู้เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของผู้ลงทะเบียน
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
2. ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
01/06/2564  - 30/07/2564 01/06/2564  - 30/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ