โครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติ
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
การดำเนินการจัดโครงการเวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการและวิจัยระดับนานาชาติเผยแพร่ ผลการประเมินความพึงพอใจมากที่สุดโดยรวมค่าเฉลี่ย 4.54 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.02 ซึ่งความพึงพอใจต่อโครงการมากที่สุด โดยความเหมาะสมของสถานที่มีระดับความพอใจมากที่สุดเป็นอันดับแรก ค่าเฉลี่ย 4.80 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.43 ความรู้ที่ได้รับสามารถประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ได้และวิทยากรมีความรู้ความสามารถ ถ่ายทอดความรู้ วิธีการ ให้เข้าใจได้ง่าย มีระดับความพอใจมากต่ำที่สุด ค่าเฉลี่ย 4.40 ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน 0.51
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 1. เพื่อเป็นแนวทางการสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ ได้เป็นแนวทางในการสร้างและขับเคลื่อนเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการและวิจัยในระดับนานาชาติ
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : โครงการ เวทีเสวนาแนวทางการสร้างเครือข่ายวิชาการ และวิจัยระดับนานาชาติ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงคุณภาพ ร้อยละ 80 0.00
2. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เชิงปริมาณ คน 40 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/07/2564  - 30/09/2564 23/07/2564  - 23/07/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ