โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » คณะสารสนเทศและการสื่อสาร
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่และสานสัมพันธ์ผู้ปกครอง โดยจัดในรูปแบบออนไลน์ ขึ้นเมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2564 โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้กล่าวแสดงความยินดีแก่นักศึกษาใหม่ พร้อมให้โอวาท และแนวทางในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยดำเนินกิจกรรม ดังนี้
- ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรฯ พบปะพูดคุยหัวข้อ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการเข้าศึกษาสำหรับนักศึกษาใหม่และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย ได้แก่
1. แผนการศึกษาของหลักสูตร เพื่อบรรลุผลลัพธ์การเรียนรู้ ตาม PLO และ YLO ของหลักสูตรรวมทั้งอาชีพที่ทำเมื่อสำเร็จการศึกษา
2. แนวทางการจัดการเรียนการสอน Online และ Offline รวมทั้งแจ้งตารางสอน /ช่องทางการเข้าสู่ห้องเรียน Online และ
3. แนวทางการให้คำปรึกษา ด้วยระบบอาจารย์ที่ปรึกษาของนักศึกษาใหม่ การเข้าหอพักของมหาวิทยาลัยแม่โจ้
4. แนวทางจัดการเรียนการสอนภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า Covid-19 และแนะนำการใช้ห้อง Studio ห้อง Lab และอุปกรณ์การเรียนการสอนระบบดิจิทัล การใช้บริการห้องสมุดมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และปลูกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม การประหยัดพลังงาน การรักษาความสะอาดภายในอาคาร ตามแนวนโยบาย Go Eco U ของมหาวิทยาลัย และร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาเพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ( Stake holder) ที่มีต่อหลักสูตร ระหว่างอาจารย์ นักศึกษาใหม่ และผู้ปกครอง โดย ผศ.พิริยะ กาญจนคงคา และ อาจารย์ดร.สุจิตรา แก้วสีนวล ร่าวแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ในการเข้าศึกษาและการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย นักศึกษาได้ทราบแนวทางการจัดการเรียนการสอน และการดำเนินชีวิตในมหาวิทยาลัย โดย รศ.ดร.สมเกียรติ ชัยพิบูลย์ คณบดีคณะสารสนเทศและการสื่อสาร และผู้ช่วยศาสตราจารย์พิริยะ กาญจนคงคา ประธานหลักสูตรสาขาการสื่อสารดิจิทัล เป็นผู้บรรยายสรุปในประเด็นเกี่ยวกับการแนะนำหลักสูตร การจัดการเรียนการสอน แผนการศึกษา รายวิชา และอาชีพหลังจบการศึกษา พร้อมทั้งอาจารย์ประจำหลักสูตรฯ ได้แนะแนวนักศึกษาใหม่ให้มีความพร้อม และทราบแนวทางในการปรับตัว และดำเนินชีวิตระหว่างศึกษาในมหาวิทยาลัย
2 เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะ ผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ในการดำเนินชีวิตของนักศึกษาใหม่ การเข้าหอพักมหาวิทยาลัย การเรียนการสอนของหลักสูตร ร่วมกับคณะสารสนเทศและการสื่อสาร อันจะส่งผลให้ได้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ต่อไป
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : นักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี มีความพร้อมในการศึกษา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกับผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ ในการพัฒนาการศึกษาร่วมกับคณะ ฯ
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ความรู้ที่ได้รับจากการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
2. ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมกิจกรรม เชิงคุณภาพ ค่าเฉลี่ย 3.51 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
30/06/2564  - 31/07/2564 01/07/2564  - 01/07/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ