โครงการประชุมใหญ่สมัยสามัญองค์กรนักศึกษา ประจำปี 2564 (ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2)
ส่วนที่ 1 หน่วยงานที่รับผิดชอบ
รายชื่อหน่วยงานสถานะ
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สำนักงานมหาวิทยาลัย » กองพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ » สภานักศึกษา
ส่วนที่ 2 สรุปผลการดำเนินการ
ยังไม่มีข้อมูล
ส่วนที่ 3 ความสำเร็จตามวัตถุประสงค์โครงการ
ลำดับวัตถุประสงค์ความสำเร็จ
1 เพื่อวางแผนกิจกรรมนักศึกษาขององค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ทุกองค์กรสามารถร่วมกันวางแผนกิจกรรมนักศึกษาในทุกๆกิจกรรมได้เป็นอย่างดี
2 เพื่อพิจารณาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์และวิธีการจัดกิจกรรมขององค์กรนักศึกษา นักศึกษาได้รับการแลกเปลี่ยนปรับแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับนักศึกษาส่วนใหญ่
3 เพื่อให้นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ได้มีส่วนร่วมและรับทราบผลการทำงานขององค์กรนักศึกษา โดยมีการชี้แจงผ่านทางสโมสรนักศึกษาทุกคณะ/วิทยาลัย
ส่วนที่ 4 รายงานผลความสำเร็จตามเป้าหมายตัวชี้วัด
ผลผลิตที่ 1 : องค์กรนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มีการแถลงนโยบายดำเนินงาน ติดตามผล และสรุปประเมินผลการทำงานตลอดวาระการดำรงตำแหน่งประจำปี 2564 รอบระยะเวลา 11 เดือน ให้เป็นไปตามหลักการทำงานแบบ PDCA
ตัวชี้วัดประเภทหน่วยนับเป้าหมายผลลัพธ์ความสำเร็จ
1. ระดับความพึงพอใจในการปฏิบัติงานตามที่วางกิจกรรมไว้ขององค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีแรก)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
2. จำนวนแผนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษาประจำปีงบประมาณ 2564
เชิงปริมาณ แผน 15 0.00
3. ระดับความพึงพอใจดำเนินงานโครงการ
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
4. จำนวนแผนการดำเนินงานขององค์กรนักศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2565
เชิงปริมาณ แผน 15 0.00
5. ระดับความสำเร็จในการจัดกิจกรรมตามแผนขององค์กรนักศึกษา (ครึ่งปีแรก)
เชิงคุณภาพ ระดับ 3.51 0.00
6. จำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ
เชิงปริมาณ ร้อยละ 80 0.00
รวม      0.00
ร้อยละความสำเร็จของการดำเนินโครงการตามตัวชี้วัดมีค่าเท่ากับ 0.00
ส่วนที่ 5 ช่วงวันที่ดำเนินงาน
ช่วงเวลาตามแผน ช่วงเวลาดำเนินงานตามจริง
15/05/2564  - 30/09/2564 01/06/2564  - 30/09/2564
ส่วนที่ 6 ภาพประกอบการทำโครงการ